अे.अे. सभासदांचे व्यतिगत अनुभव कथन

 

 

सूचना

आपल्याला जर आपुला अनुभव अमुच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करावयाची इच्छा असल्यास आपण आपुला लिखित अनुभव आम्हाला इमेल द्वारे [webmaster@aawmig.org] अथवा व्यतिशरित्या अे.अे. पशिम मुंबई अंतर समूह कार्यालयात पोचता करावा.

अे.अे. सभासद आपुला अनुभव मराठी, हिंदी अथवा ईंग्रजी भाषेत अमुच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करू शकतात.